Emaitzak 1 - 7/7

Zabalak

MAHUKA MOTZA OFIZIALA BELTZA

MAHUKA MOTZA OFIZIALA BELTZA

Salneurria: 10,00 €
Deskontatua:
Prezioa / kg.:

MAHUKA MOTZA ANTRAZITA

MAHUKA MOTZA OFIZIALA BELTZA

Salneurria: 15,00 €
Deskontatua:
Prezioa / kg.:

MAHUKA MOTZA TEKNIKOA URDINA

MAHUKA MOTZA TEKNIKOA URDINA

Salneurria: 15,00 €
Deskontatua:
Prezioa / kg.:

JAKA IREKIA

JAKA IREKIA

Salneurria: 35,00 €
Deskontatua:
Prezioa / kg.:

MAHUKA MOTZA ANTRAZITA

MAHUKA MOTZA OFIZIALA BELTZA

Salneurria: 15,00 €
Deskontatua:
Prezioa / kg.:

MAHUKA LUZEA GRISA

MAHUKA LUZEA GRISA

Salneurria: 15,00 €
Deskontatua:
Prezioa / kg.:

MAHUKA MOTZA GORRIA

MAHUKA MOTZA GORRIA

Salneurria: 15,00 €
Deskontatua:
Prezioa / kg.:

Zure erosketa

 x 

Saskia hutsik dago

Ipar Euskal Herriko bezeroentzat

Kasu! Ipar Euskal Herritik egiten diren erosketen kasuan, Hegoaldetik egiten diren erosketen bidai-gastuen tarifa bera aplikatzeko, 2 baldintza hauek onartzea eta betetzea ezinbestekoa da:
1) Erositako erreferentzia(k) erosleari gertuen geratzen zaion gau eskolan jaso beharko d(ir)a. Ikus gau eskolen zerrenda.
2) Jasotzea, ordainketa egiten denetik, gutxienik 2 astetara egin ahal izango da.
Azkenik, erosketa hauen xehetasun guztiak, hots, erositakoa nora eta noiz eraman, erosleak helarazitako e-posta bidez zehaztuko ditugu.

en français